א בימים ההם אין מלך בישראל ובימים ההם שבט הדני מבקש-לו נחלה לשבת כי לאנפלה לו עד-היום ההוא בתוך-שבטי ישראל בנחלה : ב וישלחו בני-דן ממשפחתם חמשה אנשים מקצותם אנשים בני-חיל מצרעה ומאשתאל לרגל את-הארץ ולחקרה ויאמרו אלהם לכו חקרו את-הארץ ויבאו הר-אפרים עד-בית מיכה וילינו שם : ג המה עם-בית מיכה והמה הכירו את-קול הנער הלוי ויסורו שם ויאמרו לו מי-הביאך הלם ומה-אתה עשה בזה ומה-לך פה : ד ויאמר אלהם כזה וכזה עשה לי מיכה וישכרני ואהי-לו לכהן : ה ויאמרו לו שאל-נא באלהים ונדעה התצליח דרכנו אשר אנחנו הלכים עליה : ו ויאמר להם הכהן לכו לשלום נכח יהוה דרככם אשר תלכו-בה : ז וילכו חמשת האנשים ויבאו לישה ויראו אתהעם אשר-בקרבה יושבת-לבטח כמשפט צדנים שקט ובטח ואין-מכלים דבר בארץ יורש עצר ורחקים המה מצדנים ודבר אין-להם עם-אדם : ח ויבאו אל-אחיהם צרעה ואשתאל ויאמרו להם אחיהם מה אתם : ט ויאמרו קומה ונעלה עליהם כי ראינו את-הארץ והנה טובה מאד ואתם מחשים אל-תעצלו ללכת לבא לרשת את-הארץ : י כבאכם תבאו אל-עם בטח והארץ רחבת ידים כי-נתנה אלהים בידכם מקום אשר אין-שם מחסור כל-דבר אשר בארץ : יא ויסעו משם ממשפחת הדני מצרעה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית