א ויהי-איש מהר-אפרים ושמו מיכיהו : ב ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח-לך ואת אלית וגם אמרת באזני הנה-הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה : ג וישב את-אלף-ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את-הכסף ליהוה מידי לבני לעשות פסל וממכה ועתה אשיבנו לך : ד וישב את-הכסף לאמו ותקח אמו מאתים כסף ותתנהו לצורף ויעשהו פסל וממכה ויהי בבית מיכיהו : ה והאיש מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים וימלא את-יד אחד מבניו ויהי-לו לכהן : ו בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה : ז ויהי-נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר-שם : ח וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא ויבא הר-אפרים עד-בית מיכה לעשות דרכו : ט ויאמר-לו מיכה מאין תבוא ויאמר אליו לוי אנכי מבית לחם יהודה ואנכי הלך לגור באשר אמצא : י ויאמר לו מיכה שבה עמדי והיה-לי לאב ולכהן ואנכי אתן-לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי : יא ויואל הלוי לשבת את-האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו : יב וימלא מיכה את-יד הלוי ויהי-לו הנער לכהן ויהי בבית מיכה : יג ויאמר מיכה עתה ידעתי כי-ייטיב יהוה לי כי היה-לי הלוי לכהן :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית