א וירד שמשון תמנתה וירא אשה בתמנתה מבנות פלשתים : ב ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר אשה ראיתי בתמנתה מבנות פלשתים ועתה קחו-אותה לי לאשה : ג ויאמר לו אביו ואמו האין בבנות אחיך ובכל-עמי אשה כי-אתה הולך לקחת אשה מפלשתים הערלים ויאמר שמשון אל-אביו אותה קח-לי כי-היא ישרה בעיני : ד ואביו ואמו לא ידעו כי מיהוה היא כי-תאנה הוא-מבקש מפלשתים ובעת ההיא פלשתים משלים בישראל : ה וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה ויבאו עד-כרמי תמנתה והנה כפיר אריות שאג לקראתו : ו ותצלח עליו רוח יהוה וישמעהו כשמע הגדי ומאומה אין בידו ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה : ז וירד וידבר לאשה ותישר בעיני שמשון : ח וישב מימים לקחתה ויסר לראות את מפלת האריה והנה עדת דבורים בגוית האריה ודבש : ט וירדהו אל-כפיו וילך הלוך ואכל וילך אל-אביו ואל-אמו ויתן להם ויאכלו ולא-הגיד להם כי מגוית האריה רדה הדבש : י וירד אביהו אל-האשה ויעש שם שמשון משתה כי כן יעשו הבחורים : יא ויהי כראותם אותו ויקחו שלשים מרעים ויהיו אתו : יב ויאמר להם שמשון אחודה-נא לכם חידה אם-הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה ומצאתם ונתתי לכם שלשים סדינים ושלשים חלפת בגדים : יג ואם-לא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית