א ויפתח הגלעדי היה גבור חיל והוא בן-אשה זונה ויולד גלעד את-יפתח : ב ותלד אשתגלעד לו בנים ויגדלו בני-האשה ויגרשו את-יפתח ויאמרו לו לא-תנחל בבית-אבינו כי בן- אשה אחרת אתה : ג ויברח יפתח מפני אחיו וישב בארץ טוב ויתלקטו אל-יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו : ד ויהי מימים וילחמו בני-עמון עם-ישראל : ה ויהי כאשר-נלחמו בניעמון עם-ישראל וילכו זקני גלעד לקחת את-יפתח מארץ טוב : ו ויאמרו ליפתח לכה והייתה לנו לקצין ונלחמה בבני עמון : ז ויאמר יפתח לזקני גלעד הלא אתם שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם : ח ויאמרו זקני גלעד אל-יפתח לכן עתה שבנו אליך והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון והיית לנו לראש לכל ישבי גלעד : ט ויאמר יפתח אל-זקני גלעד אם-משיבים אתם אותי להלחם בבני עמון ונתן יהוה אותם לפני אנכי אהיה לכם לראש : י ויאמרו זקני-גלעד אל-יפתח יהוה יהיה שמע בינותינו אם-לא כדברך כן נעשה : יא וילך יפתח עם-זקני גלעד וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין וידבר יפתח את-כל-דבריו לפני יהוה במצפה : יב וישלח יפתח מלאכים אל-מלך בני-עמון לאמר מה-לי ולך כי-באת אלי להלחם בארצי : יג ויאמר מלך בני-עמון אל-מלאכי י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית