א ויקם אחרי אבימלך להושיע את-ישראל תולע בן-פואה בן-דודו איש יששכר והוא-ישב בשמיר בהר אפרים : ב וישפט את-ישראל עשרים ושלש שנה וימת ויקבר בשמיר : ג ויקם אחריו יאיר הגלעדי וישפט את-ישראל עשרים ושתים שנה : ד ויהי-לו שלשים בנים רכבים על-שלשים עירים ושלשים עירים להם להם יקראו חות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד : ה וימת יאיר ויקבר בקמון : ו ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויעבדו את-הבעלים ואת-העשתרות ואת-אלהי ארם ואת-אלהי צידון ואת אלהי מואב ואת אלהי בני-עמון ואת אלהי פלשתים ויעזבו את-יהוה ולא עבדוהו : ז ויחר-אף יהוה בישראל וימכרם ביד-פלשתים וביד בני עמון : ח וירעצו וירצצו את-בני ישראל בשנה ההיא שמנה עשרה שנה את-כל-בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמרי אשר בגלעד : ט ויעברו בני-עמון את-הירדן להלחם גם-ביהודה ובבנימין ובבית אפרים ותצר לישראל מאד : י ויזעקו בני ישראל אל-יהוה לאמר חטאנו לך וכי עזבנו את-אלהינו ונעבד את-הבעלים : יא ויאמר יהוה אל-בני ישראל הלא ממצרים ומן-האמרי ומן-בני עמון ומן-פלשתים : יב וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אלי ואושיעה אתכם מידם : יג ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלהי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית