א וילך אבימלך בן-ירבעל שכמה אל-אחי אמו וידבר אליהם ואל-כל-משפחת בית-אבי אמו לאמר : ב דברו-נא באזני כל-בעלי שכם מה-חוב לכם המשל בכם שבעים איש כל בני ירבעל אם-משל בכם איש אחד וזכרתם כי-עצמכם ובשרכם אני : ג וידברו אחי-אמו עליו באזני כל-בעלי שכם את כל-הדברים האלה ויט לבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא : ד ויתנו-לו שבעים כסף מבית בעל ברית וישכר בהם אבימלך אנשים ריקים ופחזים וילכו אחריו : ה ויבא בית-אביו עפרתה ויהרג את-אחיו בני-ירבעל שבעים איש על-אבן אחת ויותר יותם בן-ירבעל הקטן כי נחבא : ו ויאספו כל-בעלי שכם וכל-בית מלוא וילכו וימליכו את-אבימלך למלך עם-אלון מצב אשר בשכם : ז ויגדו ליותם וילך ויעמד בראש הר-גרזים וישא קולו ויקרא ויאמר להם שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם אלהים : ח הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך ויאמרו לזית מלכה עלינו : ט ויאמר להם הזית החדלתי את-דשני אשר-בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע על-העצים : י ויאמרו העצים לתאנה לכי-את מלכי עלינו : יא ותאמר להם התאנה החדלתי את-מתקי ואת-תנובתי החובה והלכתי לנוע על-העצים : יב ויאמרו העצים לגפן לכי-את מלכי עלינו : יג ותאמר להם הגפן החדלתי את-ת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית