א ויעשו בני-ישראל הרע בעיני יהוה ויתנם יהוה ביד-מדין שבע שנים : ב ותעז יד-מדין על-ישראל מפני מדין עשו להם בני ישראל את-המנהרות אשר בהרים ואת-המערות ואתהמצדות : ג והיה אם-זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני-קדם ועלו עליו : ד ויחנו עליהם וישחיתו את-יבול הארץ עד-בואך עזה ולא-ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור : ה כי הם ומקניהם יעלו ואהליהם ובאו כדי-ארבה לרב ולהם ולגמליהם אין מספר ויבאו בארץ לשחתה : ו וידל ישראל מאד מפני מדין ויזעקו בני-ישראל אל-יהוה : ז ויהי כי-זעקו בניישראל אל-יהוה על אדות מדין : ח וישלח יהוה איש נביא אל-בני ישראל ויאמר להם כה- אמר יהוה אלהי ישראל אנכי העליתי אתכם ממצרים ואציא אתכם מבית עבדים : ט ואצל אתכם מיד מצרים ומיד כל-לחציכם ואגרש אותם מפניכם ואתנה לכם את-ארצם : י ואמרה לכם אני יהוה אלהיכם לא תיראו את-אלהי האמרי אשר אתם יושבים בארצם ולא שמעתם בקולי : יא ויבא מלאך יהוה וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חבט חחים בגת להניס מפני מדין : יב וירא אליו מלאך יהוה ויאמר אליו יהוה עמך גבור החיל : יג ויאמר אליו גדעון בי אדני ויש יהוה עמנו ולמה מצאתנו כל-זאת ואיה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית