א ותשר דבורה וברק בן-אבינעם ביום ההוא לאמר : ב בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה : ג שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל : ד יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם-שמים נטפו גם-עבים נטפו מים : ה הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל : ו בימי שמגר בן-ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות : ז חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל : ח יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים מגן אםיראה ורמח בארבעים אלף בישראל : ט לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו יהוה : י רכבי אתנות צחרות ישבי על-מדין והלכי על-דרך שיחו : יא מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות יהוה צדקת פרזנו בישראל אז ירדו לשערים עם-יהוה : יב עורי עורי דבורה עורי עורי דברי-שיר קום ברק ושבה שביך בן-אבינעם : יג אז ירד שריד לאדירים עם יהוה ירד-לי בגבורים : יד מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מני מכיר ירדו מחקקים ומזבולן משכים בשבט ספר : טו ושרי ביששכר עם-דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי-לב : טז למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית