א ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ואהוד מת : ב וימכרם יהוה ביד יבין מלךכנען אשר מלך בחצור ושר-צבאו סיסרא והוא יושב בחרשת הגוים : ג ויצעקו בני-ישראל אל-יהוה כי תשע מאות רכב-ברזל לו והוא לחץ את-בני ישראל בחזקה עשרים שנה : ד ודבורה אשה נביאה אשת לפידות היא שפטה את-ישראל בעת ההיא : ה והיא יושבת תחתתמר דבורה בין הרמה ובין בית-אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפט : ו ותשלח ותקרא לברק בן-אבינעם מקדש נפתלי ותאמר אליו הלא צוה יהוה אלהי-ישראל לך ומשכת בהר תבור ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבלון : ז ומשכתי אליך אל-נחל קישון את-סיסרא שר-צבא יבין ואת-רכבו ואת-המונו ונתתיהו בידך : ח ויאמר אליה ברק אם-תלכי עמי והלכתי ואם-לא תלכי עמי לא אלך : ט ותאמר הלך אלך עמך אפס כי לא תהיה תפארתך על-הדרך אשר אתה הולך כי ביד-אשה ימכר יהוה אתסיסרא ותקם דבורה ותלך עם-ברק קדשה : י ויזעק ברק את-זבולן ואת-נפתלי קדשה ויעל ברגליו עשרת אלפי איש ותעל עמו דבורה : יא וחבר הקיני נפרד מקין מבני חבב חתן משה ויט אהלו עד-אלון בצעננים אשר את-קדש : יב ויגדו לסיסרא כי עלה ברק בן-אבינעם הרתבור : יג ויזעק סיסרא את-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית