א ואלה הגוים אשר הניח יהוה לנמות בם את-ישראל את כל-אשר לא-ידעו את כלמלחמות כנען : ב רק למען דעת דרות בני-ישראל ללמדם מלחמה רק אשר-לפנים לא ידעום : ג חמשת סרני פלשתים וכל-הכנעני והצידני והחוי ישב הר הלבנון מהר בעל חרמון עד לבוא חמת : ד ויהיו לנמות בם את-ישראל לדעת הישמעו את-מצות יהוה אשר-צוה אתאבותם ביד-משה : ה ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי : ו ויקחו את-בנותיהם להם לנשים ואת-בנותיהם נתנו לבניהם ויעבדו את-אלהיהם : ז ויעשו בני-ישראל את-הרע בעיני יהוה וישכחו את-יהוה אלהיהם ויעבדו את-הבעלים ואתהאשרות : ח ויחר-אף יהוה בישראל וימכרם ביד כושן רשעתים מלך ארם נהרים ויעבדו בני-ישראל את-כושן רשעתים שמנה שנים : ט ויזעקו בני-ישראל אל-יהוה ויקם יהוה מושיע לבני ישראל ויושיעם את עתניאל בן-קנז אחי כלב הקטן ממנו : י ותהי עליו רוחיהוה וישפט את-ישראל ויצא למלחמה ויתן יהוה בידו את-כושן רשעתים מלך ארם ותעז ידו על כושן רשעתים : יא ותשקט הארץ ארבעים שנה וימת עתניאל בן-קנז : יב ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויחזק יהוה את-עגלון מלך-מואב על-ישראל על כי-עשו את-הרע בעיני יהוה :...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית