א ויעל מלאך-יהוה מן-הגלגל אל-הבכים ס ויאמר אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אלהארץ אשר נשבעתי לאבתיכם ואמר לא-אפר בריתי אתכם לעולם : ב ואתם לא-תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת מזבחותיהם תתצון ולא-שמעתם בקלי מה-זאת עשיתם : ג וגם אמרתי לא-אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצדים ואלהיהם יהיו לכם למוקש : ד ויהי כדבר מלאך יהוה את-הדברים האלה אל-כל-בני ישראל וישאו העם את-קולם ויבכו : ה ויקראו שם-המקום ההוא בכים ויזבחו-שם ליהוה : ו וישלח יהושע את-העם וילכו בני-ישראל איש לנחלתו לרשת את-הארץ : ז ויעבדו העם את-יהוה כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושוע אשר ראו את כל-מעשה יהוה הגדול אשר עשה לישראל : ח וימת יהושע בן-נון עבד יהוה בן-מאה ועשר שנים : ט ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנתחרס בהר אפרים מצפון להר-געש : י וגם כל-הדור ההוא נאספו אל-אבותיו ויקם דור אחר אחריהם אשר לא-ידעו את-יהוה וגם את-המעשה אשר עשה לישראל : יא ויעשו בניישראל את-הרע בעיני יהוה ויעבדו את-הבעלים : יב ויעזבו את-יהוה אלהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעסו את-יהוה : יג וי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית