א ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמר מי יעלה-לנו אל-הכנעני בתחלה להלחם בו : ב ויאמר יהוה יהודה יעלה הנה נתתי את-הארץ בידו : ג ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם-אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון : ד ויעל יהודה ויתן יהוה את-הכנעני והפרזי בידם ויכום בבזק עשרת אלפים איש : ה וימצאו את-אדני בזק בבזק וילחמו בו ויכו את-הכנעני ואת-הפרזי : ו וינס אדני בזק וירדפו אחריו ויאחזו אתו ויקצצו את-בהנות ידיו ורגליו : ז ויאמר אדני-בזק שבעים מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שלחני כאשר עשיתי כן שלם-לי אלהים ויביאהו ירושלם וימת שם : ח וילחמו בני-יהודה בירושלם וילכדו אותה ויכוה לפי-חרב ואת-העיר שלחו באש : ט ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה : י וילך יהודה אל-הכנעני היושב בחברון ושם-חברון לפנים קרית ארבע ויכו את-ששי ואת-אחימן ואת-תלמי : יא וילך משם אל-יושבי דביר ושם-דביר לפנים קרית-ספר : יב ויאמר כלב אשר-יכה את-קרית-ספר ולכדה ונתתי לו את-עכסה בתי לאשה : יג וילכדה עתניאל בן-קנז אחי כלב הקטן ממנו ויתן-לו את-עכסה בתו לאשה : יד ויהי בבואה ות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית