א ויאסף יהושע את-כל-שבטי ישראל שכמה ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויתיצבו לפני האלהים : ב ויאמר יהושע אל-כל-העם כה-אמר יהוה אלהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים : ג ואקח את-אביכם את-אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל-ארץ כנען וארבה את-זרעו ואתן-לו את-יצחק : ד ואתן ליצחק את-יעקב ואת-עשו ואתן לעשו את-הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים : ה ואשלח את-משה ואת-אהרן ואגף את-מצרים כאשר עשיתי בקרבו ואחר הוצאתי אתכם : ו ואוציא את-אבותיכם ממצרים ותבאו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים-סוף : ז ויצעקו אל-יהוה וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את-הים ויכמהו ותראינה עיניכם את אשר-עשיתי במצרים ותשבו במדבר ימים רבים : ח ואביא אתכם אל-ארץ האמרי היושב בעבר הירדן וילחמו אתכם ואתן אותם בידכם ותירשו את-ארצם ואשמידם מפניכם : ט ויקם בלק בן-צפור מלך מואב וילחם בישראל וישלח ויקרא לבלעם בן-בעור לקלל אתכם : י ולא אביתי לשמע לבלעם ויברך ברוך אתכם ואצל אתכם מידו : יא ותעברו את-הירדן ותבאו אל-יריחו וילחמו בכם בעלי-יריחו האמרי והפרזי והכנעני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית