א אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מחה מנשה : ב ויאמר אליהם אתם שמרתם את כל-אשר צוה אתכם משה עבד יהוה ותשמעו בקולי לכל אשר-צויתי אתכם : ג לא-עזבתם את-אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה ושמרתם את-משמרת מצות יהוה אלהיכם : ד ועתה הניח יהוה אלהיכם לאחיכם כאשר דבר להם ועתה פנו ולכו לכם לאהליכם אל-ארץ אחזתכם אשר נתן לכם משה עבד יהוה בעבר הירדן : ה רק שמרו מאד לעשות את-המצוה ואת-התורה אשר צוה אתכם משה עבד-יהוה לאהבה את-יהוה אלהיכם וללכת בכל-דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה-בו ולעבדו בכל-לבבכם ובכל-נפשכם : ו ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל-אהליהם : ז ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן ולחציו נתן יהושע עם-אחיהם בעבר הירדן ימה וגם כי שלחם יהושע אל-אהליהם ויברכם : ח ויאמר אליהם לאמר בנכסים רבים שובו אל-אהליכם ובמקנה רב-מאד בכסף ובזהב ובנחשת ובברזל ובשלמות הרבה מאד חלקו שלל-איביכם עם-אחיכם : ט וישבו וילכו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משלה אשר בארץ-כנען ללכת אל-ארץ הגלעד אל-ארץ אחזתם אשר נאחזו-בה על-פי יהוה ביד-משה : י ויבאו אל-גלילות הירדן אשר בארץ כנען ויבנו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה שם מזב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית