א ויגשו ראשי אבות הלוים אל-אלעזר הכהן ואל-יהושע בן-נון ואל-ראשי אבות המחות לבני ישראל : ב וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד-משה לתת-לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו : ג ויתנו בני-ישראל ללוים מנחלתם אל-פי יהוה אתהערים האלה ואת-מגרשיהן : ד ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מןהלוים ממחה יהודה וממחה השמעני וממחה בנימן בגורל ערים שלש עשרה : ה ולבני קהת הנותרים ממשפחת מחה-אפרים וממחה-דן ומחצי מחה מנשה בגורל ערים עשר : ו ולבני גרשון ממשפחות מחה-יששכר וממחה-אשר וממחה נפתלי ומחצי מחה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה : ז לבני מררי למשפחתם ממחה ראובן וממחה-גד וממחה זבולן ערים שתים עשרה : ח ויתנו בני-ישראל ללוים את-הערים האלה ואת-מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד-משה בגורל : ט ויתנו ממחה בני יהודה וממחה בני שמעון את הערים האלה אשר-יקרא אתהן בשם : י ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ריאשנה : יא ויתנו להם את-קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת-מגרשה סביבתיה : יב ואת-שדה העיר ואת-חצריה נתנו לכלב בן-יפנה באחזתו : יג ולבני אהרן הכהן נתנו אתעיר מקלט הרצח את-חברון וא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית