א וידבר יהוה אל-יהושע לאמר : ב דבר אל-בני ישראל לאמר תנו לכם את-ערי המקלט אשר-דברתי אליכם ביד-משה : ג לנוס שמה רוצח מכה-נפש בשגגה בבלי-דעת והיו לכם למקלט מגאל הדם : ד ונס אל-אחת מהערים האלה ועמד פתח שער העיר ודבר באזני זקני העיר-ההיא את-דבריו ואספו אתו העירה אליהם ונתנו-לו מקום וישב עמם : ה וכי ירדף גאל הדם אחריו ולא-יסגרו את-הרצח בידו כי בבלי-דעת הכה את-רעהו ולא-שנא הוא לו מתמול שלשום : ו וישב בעיר ההיא עד-עמדו לפני העדה למשפט עד-מות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם אז ישוב הרוצח ובא אל-עירו ואל-ביתו אל-העיר אשר-נס משם : ז ויקדשו את-קדש בגליל בהר נפתלי ואת-שכם בהר אפרים ואת-קרית ארבע היא חברון בהר יהודה : ח ומעבר לירדן יריחו מזרחה נתנו את-בצר במדבר במישר ממחה ראובן ואתראמת בגלעד ממחה-גד ואת-גולן בבשן ממחה מנשה : ט אלה היו ערי המועדה לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנוס שמה כל-מכה-נפש בשגגה ולא ימות ביד גאל הדם עד-עמדו לפני העדה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית