א ויצא הגורל השני לשמעון למחה בני-שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בנייהודה : ב ויהי להם בנחלתם באר-שבע ושבע ומולדה : ג וחצר שועל ובלה ועצם : ד ואלתולד ובתול וחרמה : ה וצקלג ובית-המרכבות וחצר סוסה : ו ובית לבאות ושרוחן ערים שלש-עשרה וחצריהן : ז עין רמון ועתר ועשן ערים ארבע וחצריהן : ח וכל-החצרים אשר סביבות הערים האלה עד-בעלת באר ראמת נגב זאת נחלת מחה בני-שמעון למשפחתם : ט מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון כי-היה חלק בני-יהודה רב מהם וינחלו בני-שמעון בתוך נחלתם : י ויעל הגורל השלישי לבני זבולן למשפחתם ויהי גבול נחלתם עד-שריד : יא ועלה גבולם לימה ומרעלה ופגע בדבשת ופגע אל-הנחל אשר על-פני יקנעם : יב ושב משריד קדמה מזרח השמש על-גבול כסלת תבר ויצא אל-הדברת ועלה יפיע : יג ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה : יד ונסב אתו הגבול מצפון חנתן והיו תצאתיו גי יפתח-אל : טו וקחת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם ערים שתים-עשרה וחצריהן : טז זאת נחלת בני-זבולן למשפחותם הערים האלה וחצריהן : יז ליששכר יצא הגורל הרביעי לבני יששכר למשפחותם : יח ויהי גבולם יזרעאלה והכסולת ושונם : יט וחפרים ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית