א ויקהלו כל-עדת בני-ישראל שלה וישכינו שם את-אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם : ב ויותרו בבני ישראל אשר לא-חלקו את-נחלתם שבעה שבטים : ג ויאמר יהושע אל-בני ישראל עד-אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את-הארץ אשר נתן לכם יהוה אלהי אבותיכם : ד הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אלי : ה והתחלקו אתה לשבעה חלקים יהודה יעמד על-גבולו מנגב ובית יוסף יעמדו על-גבולם מצפון : ו ואתם תכתבו את-הארץ שבעה חלקים והבאתם אלי הנה ויריתי לכם גורל פה לפני יהוה אלהינו : ז כי אין-חלק ללוים בקרבכם כי-כהנת יהוה נחלתו וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה אשר נתן להם משה עבד יהוה : ח ויקמו האנשים וילכו ויצו יהושע את-ההלכים לכתב את-הארץ לאמר לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה בשלה : ט וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על-ספר ויבאו אל-יהושע אל-המחנה שלה : י וישלך להם יהושע גורל בשלה לפני יהוה ויחלק-שם יהושע את-הארץ לבני ישראל כמחלקתם : יא ויעל גורל מחה בני-בנימן למשפחתם ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף : יב ויהי ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית