א ויהי הגורל למחה מנשה כי-הוא בכור יוסף למכיר בכור מנשה אבי הגלעד כי הוא היה איש מלחמה ויהי-לו הגלעד והבשן : ב ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחתם לבני אביעזר ולבני-חלק ולבני אשריאל ולבני-שכם ולבני-חפר ולבני שמידע אלה בני מנשה בן-יוסף הזכרים למשפחתם : ג ולצלפחד בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה לא-היו לו בנים כי אם-בנות ואלה שמות בנתיו מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה : ד ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן-נון ולפני הנשיאים לאמר יהוה צוה את-משה לתת-לנו נחלה בתוך אחינו ויתן להם אל-פי יהוה נחלה בתוך אחי אביהן : ה ויפלו חבלי-מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן : ו כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו וארץ הגלעד היתה לבני-מנשה הנותרים : ז ויהי גבול-מנשה מאשר המכמתת אשר על-פני שכם והלך הגבול אל-הימין אל-ישבי עין תפוח : ח למנשה היתה ארץ תפוח ותפוח אל-גבול מנשה לבני אפרים : ט וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל ערים האלה לאפרים בתוך ערי מנשה וגבול מנשה מצפון לנחל ויהי תצאתיו הימה : י נגבה לאפרים וצפונה למנשה ויהי הים גבולו ובאשר יפגעון מצפון וביששכר ממזרח : יא ויהי למנשה ביששכר ובאשר בית-שאן ובנותיה ויבל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית