א ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית-אל : ב ויצא מבית-אל לוזה ועבר אל-גבול הארכי עטרות : ג וירד-ימה אל-גבול היפלטי עד גבול בית-חורן תחתון ועד-גזר והיו תצאתיו ימה : ד וינחלו בני-יוסף מנשה ואפרים : ה ויהי גבול בני-אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד-בית חורן עליון : ו ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה : ז וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן : ח מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מחה בני-אפרים למשפחתם : ט והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני-מנשה כל-הערים וחצריהן : י ולא הורישו את-הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד-היום הזה ויהי למס-עבד :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית