א ואלה אשר-נחלו בני-ישראל בארץ כנען אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן-נון וראשי אבות המחות לבני ישראל : ב בגורל נחלתם כאשר צוה יהוה ביד-משה לתשעת המחות וחצי המחה : ג כי-נתן משה נחלת שני המחות וחצי המחה מעבר לירדן וללוים לאנתן נחלה בתוכם : ד כי-היו בני-יוסף שני מחות מנשה ואפרים ולא-נתנו חלק ללוים בארץ כי אם-ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם ולקנינם : ה כאשר צוה יהוה את-משה כן עשו בני ישראל ויחלקו את-הארץ : ו ויגשו בני-יהודה אל-יהושע בגלגל ויאמר אליו כלב בן-יפנה הקנזי אתה ידעת את-הדבר אשר-דבר יהוה אל-משה איש-האלהים על אדותי ועל אדותיך בקדש ברנע : ז בן-ארבעים שנה אנכי בשלח משה עבד-יהוה אתי מקדש ברנע לרגל אתהארץ ואשב אתו דבר כאשר עם-לבבי : ח ואחי אשר עלו עמי המסיו את-לב העם ואנכי מלאתי אחרי יהוה אלהי : ט וישבע משה ביום ההוא לאמר אם-לא הארץ אשר דרכה רגלך בה לך תהיה לנחלה ולבניך עד-עולם כי מלאת אחרי יהוה אלהי : י ועתה הנה החיה יהוה אותי כאשר דבר זה ארבעים וחמש שנה מאז דבר יהוה את-הדבר הזה אל-משה אשר-הלך ישראל במדבר ועתה הנה אנכי היום בן-חמש ושמונים שנה : יא עודני היום חזק כאשר ביום שלח אותי משה ככ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית