א ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני-ישראל וירשו את-ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד-הר חרמון וכל-הערבה מזרחה : ב סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון : ג והערבה עד-ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים-המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה : ד וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי : ה ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל-הבשן עד-גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך-חשבון : ו משה עבד-יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד-יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה : ז ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד-ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם : ח בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי : ט מלך יריחו אחד מלך העי אשר-מצד בית-אל אחד : י מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד : יא מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד : יב מלך עגלון אחד מלך גזר אחד : יג מלך דבר אחד מלך גדר אחד : יד מלך חרמה אחד מלך ערד אחד : טו מלך לבנה אחד מלך עדלם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית