א ויהי כשמע יבין מלך-חצור וישלח אל-יובב מלך מדון ואל-מלך שמרון ואל-מלך אכשף : ב ואל-המלכים אשר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות ובשפלה ובנפות דור מים : ג הכנעני ממזרח ומים והאמרי והחתי והפרזי והיבוסי בהר והחוי תחת חרמון בארץ המצפה : ד ויצאו הם וכל-מחניהם עמם עם-רב כחול אשר על-שפת-הים לרב וסוס ורכב רב-מאד : ה ויועדו כל המלכים האלה ויבאו ויחנו יחדו אל-מי מרום להלחם עם-ישראל : ו ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא מפניהם כי-מחר כעת הזאת אנכי נתן את-כלם חללים לפני ישראל את-סוסיהם תעקר ואת-מרכבתיהם תשרף באש : ז ויבא יהושע וכל-עם המלחמה עמו עליהם על-מי מרום פתאם ויפלו בהם : ח ויתנם יהוה ביד-ישראל ויכום וירדפום עד-צידון רבה ועד משרפות מים ועד-בקעת מצפה מזרחה ויכם עד-בלתי השאיר-להם שריד : ט ויעש להם יהושע כאשר אמר-לו יהוה את-סוסיהם עקר ואת-מרכבתיהם שרף באש : י וישב יהושע בעת ההיא וילכד את-חצור ואת-מלכה הכה בחרב כי-חצור לפנים היא ראש כל-הממלכות האלה : יא ויכו את-כל-הנפש אשר-בה לפי-חרב החרם לא נותר כל-נשמה ואת-חצור שרף באש : יב ואת-כל-ערי המלכים-האלה ואת-כל-מלכיהם לכד יהושע ויכם לפי-חרב החרים אותם כאשר צוה מש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית