א ויהי כשמע כל-המלכים אשר בעבר הירדן בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול אל-מול הלבנון החתי והאמרי הכנעני הפרזי החוי והיבוסי : ב ויתקבצו יחדו להלחם עם-יהושע ועם-ישראל פה אחד : ג וישבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי : ד ויעשו גם-המה בערמה וילכו ויצטירו ויקחו שקים בלים לחמוריהם ונאדות יין בלים ומבקעים ומצררים : ה ונעלות בלות ומטלאות ברגליהם ושלמות בלות עליהם וכל לחם צידם יבש היה נקדים : ו וילכו אל-יהושע אל-המחנה הגלגל ויאמרו אליו ואל-איש ישראל מארץ רחוקה באנו ועתה כרתו-לנו ברית : ז ויאמר איש-ישראל אל-החוי אולי בקרבי אתה יושב ואיך אכרת-לך ברית : ח ויאמרו אל-יהושע עבדיך אנחנו ויאמר אלהם יהושע מי אתם ומאין תבאו : ט ויאמרו אליו מארץ רחוקה מאד באו עבדיך לשם יהוה אלהיך כי-שמענו שמעו ואת כל-אשר עשה במצרים : י ואת כל-אשר עשה לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן לסיחון מלך חשבון ולעוג מלך-הבשן אשר בעשתרות : יא ויאמרו אלינו זקינינו וכלישבי ארצנו לאמר קחו בידכם צידה לדרך ולכו לקראתם ואמרתם אליהם עבדיכם אנחנו ועתה כרתו-לנו ברית : יב זה לחמנו חם הצטידנו אתו מבתינו ביום צאתנו ללכת אליכם ועתה הנה יבש והיה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית