א ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא ואל-תחת קח עמך את כל-עם המלחמה וקום עלה העי ראה נתתי בידך את-מלך העי ואת-עמו ואת-עירו ואת-ארצו : ב ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה רק-שללה ובהמתה תבזו לכם שים-לך ארב לעיר מאחריה : ג ויקם יהושע וכל-עם המלחמה לעלות העי ויבחר יהושע שלשים אלף איש גבורי החיל וישלחם לילה : ד ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר מאחרי העיר אל-תרחיקו מן-העיר מאד והייתם כלכם נכנים : ה ואני וכל-העם אשר אתי נקרב אל-העיר והיה כי-יצאו לקראתנו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם : ו ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן-העיר כי יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם : ז ואתם תקמו מהאורב והורשתם את-העיר ונתנה יהוה אלהיכם בידכם : ח והיה כתפשכם את-העיר תציתו את-העיר באש כדבר יהוה תעשו ראו צויתי אתכם : ט וישלחם יהושע וילכו אל-המארב וישבו בין בית-אל ובין העי מים לעי וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם : י וישכם יהושע בבקר ויפקד את-העם ויעל הוא וזקני ישראל לפני העם העי : יא וכל-העם המלחמה אשר אתו עלו ויגשו ויבאו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגי ביניו ובין-העי : יב ויקח כחמשת אלפים איש וישם אותם ארב בין בית-אל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית