א וימעלו בני-ישראל מעל בחרם ויקח עכן בן-כרמי בן-זבדי בן-זרח למחה יהודה מןהחרם ויחר-אף יהוה בבני ישראל : ב וישלח יהושע אנשים מיריחו העי אשר עם-בית און מקדם לבית-אל ויאמר אליהם לאמר עלו ורגלו את-הארץ ויעלו האנשים וירגלו את-העי : ג וישבו אל-יהושע ויאמרו אליו אל-יעל כל-העם כאלפים איש או כשלשת אלפים איש יעלו ויכו את-העי אל-תיגע-שמה את-כל-העם כי מעט המה : ד ויעלו מן-העם שמה כשלשת אלפים איש וינסו לפני אנשי העי : ה ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש וירדפום לפני השער עד-השברים ויכום במורד וימס לבב-העם ויהי למים : ו ויקרע יהושע שמלתיו ויפל על-פניו ארצה לפני ארון יהוה עד-הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר עלראשם : ז ויאמר יהושע אהה אדני יהוה למה העברת העביר את-העם הזה את-הירדן לתת אתנו ביד האמרי להאבידנו ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן : ח בי אדני מה אמר אחרי אשר הפך ישראל ערף לפני איביו : ט וישמעו הכנעני וכל ישבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו אתשמנו מן-הארץ ומה-תעשה לשמך הגדול : י ויאמר יהוה אל-יהושע קם לך למה זה אתה נפל על-פניך : יא חטא ישראל וגם עברו את-בריתי אשר צויתי אותם וגם לקחו מן-החרם וגם גנבו וגם כחש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית