א ויריחו סגרת ומסגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא : ב ויאמר יהוה אל-יהושע ראה נתתי בידך את-יריחו ואת-מלכה גבורי החיל : ג וסבתם את-העיר כל אנשי המלחמה הקיף את-העיר פעם אחת כה תעשה ששת ימים : ד ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון וביום השביעי תסבו את-העיר שבע פעמים והכהנים יתקעו בשופרות : ה והיה במשך בקרן היובל כשמעכם את-קול השופר יריעו כל-העם תרועה גדולה ונפלה חומת העיר תחתיה ועלו העם איש נגדו : ו ויקרא יהושע בן-נון אל-הכהנים ויאמר אלהם שאו את-ארון הברית ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון יהוה : ז ויאמר אלהעם עברו וסבו את-העיר והחלוץ יעבר לפני ארון יהוה : ח ויהי כאמר יהושע אל-העם ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היובלים לפני יהוה עברו ותקעו בשופרות וארון ברית יהוה הלך אחריהם : ט והחלוץ הלך לפני הכהנים תקעי השופרות והמאמף הלך אחרי הארון הלוך ותקוע בשופרות : י ואת-העם צוה יהושע לאמר לא תריעו ולא תשמיעו את- קולכם ולא-יצא מפיכם דבר עד יום אמרי אליכם הריעו והריעתם : יא וימב ארון-יהוה אתהעיר הקף פעם אחת ויבאו המחנה וילינו במחנה : יב וישכם יהושע בבקר וישאו הכהנים את-ארו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית