א ויהי כשמע כל-מלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה וכל-מלכי הכנעני אשר על-הים את אשר-הוביש יהוה את-מי הירדן מפני בני-ישראל עד-עברם וימס לבבם ולא-היה בם עוד רוח מפני בני-ישראל : ב בעת ההיא אמר יהוה אל-יהושע עשה לך חרבות צרים ושוב מל את-בני-ישראל שנית : ג ויעש-לו יהושע חרבות צרים וימל את-בני ישראל אל-גבעת הערלות : ד וזה הדבר אשר-מל יהושע כל-העם היצא ממצרים הזכרים כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים : ה כי-מלים היו כל-העם היצאים וכל-העם הילדים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא-מלו : ו כי ארבעים שנה הלכו בני-ישראל במדבר עדתם כל-הגוי אנשי המלחמה היצאים ממצרים אשר לא-שמעו בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לבלתי הראותם את-הארץ אשר נשבע יהוה לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש : ז ואת-בניהם הקים תחתם אתם מל יהושע כי-ערלים היו כי לא-מלו אותם בדרך : ח ויהי כאשר-תמו כל-הגוי להמול וישבו תחתם במחנה עד חיותם : ט ויאמר יהוה אל-יהושע היום גלותי את-חרפת מצרים מעליכם ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה : י ויחנו בניישראל בגלגל ויעשו את-הפסח בארבעה עשר יום לחדש בערב בערבות יריחו : יא ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית