א ויהי כאשר-תמו כל-הגוי לעבור את-הירדן פ ויאמר יהוה אל-יהושע לאמר : ב קחו לכם מן-העם שנים עשר אנשים איש-אחד איש-אחד משבט : ג וצוו אותם לאמר שאו-לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים הכין שתים-עשרה אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר-תלינו בו הלילה : ד ויקרא יהושע אל-שנים העשר איש אשר הכין מבני ישראל איש-אחד איש-אחד משבט : ה ויאמר להם יהושע עברו לפני ארון יהוה אלהיכם אל-תוך הירדן והרימו לכם איש אבן אחת על-שכמו למספר שבטי בני-ישראל : ו למען תהיה זאת אות בקרבכם כי-ישאלון בניכם מחר לאמר מה האבנים האלה לכם : ז ואמרתם להם אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית-יהוה בעברו בירדן נכרתו מי הירדן והיו האבנים האלה לזכרון לבני ישראל עד-עולם : ח ויעשו-כן בני-ישראל כאשר צוה יהושע וישאו שתי-עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דבר יהוה אל-יהושע למספר שבטי בניישראל ויעברום עמם אל-המלון וינחום שם : ט ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נשאי ארון הברית ויהיו שם עד היום הזה : י והכהנים נשאי הארון עמדים בתוך הירדן עד תם כל-הדבר אשר-צוה יהוה את-יהושע לדבר אל-העם ככל אשר-צוה משה את-יהושע וי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית