א וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשחים ויבאו עד-הירדן הוא וכל-בני ישראל וילנו שם טרם יעברו : ב ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה : ג ויצוו את-העם לאמר כראותכם את ארון ברית-יהוה אלהיכם והכהנים הלוים נשאים אתו ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו : ד אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה במדה אל-תקרבו אליו למען אשר-תדעו את-הדרך אשר תלכו-בה כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום : ה ויאמר יהושע אל-העם התקדשו כי מחר יעשה יהוה בקרבכם נפלאות : ו ויאמר יהושע אל-הכהנים לאמר שאו את-ארון הברית ועברו לפני העם וישאו את-ארון הברית וילכו לפני העם : ז ויאמר יהוה אל-יהושע היום הזה אחל גדלך בעיני כל-ישראל אשר ידעון כי כאשר הייתי עם-משה אהיה עמך : ח ואתה תצוה את-הכהנים נשאי ארון-הברית לאמר כבאכם עד-קצה מי הירדן בירדן תעמדו : ט ויאמר יהושע אל-בני ישראל גשו הנה ושמעו את-דברי יהוה אלהיכם : י ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את-הכנעני ואת-החתי ואת-החוי ואת-הפרזי ואת-הגרגשי והאמרי והיבוסי : יא הנה ארון הברית אדון כל-הארץ עבר לפניכם בירדן : יב ועתה קחו לכם שני עשר איש משבטי ישראל איש-אחד איש-אחד ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית