א ויהי אחרי מות משה עבד יהוה ויאמר יהוה אל-יהושע בן-נון משרת משה לאמר : ב משה עבדי מת ועתה קום עבר את-הירדן הזה אתה וכל-העם הזה אל-הארץ אשר אנכי נתן להם לבני ישראל : ג כל-מקום אשר תדרך כף-רגלכם בו לכם נתתיו כאשר דברתי אלמשה : ד מהמדבר והלבנון הזה ועד-הנהר הגדול נהר-פרת כל ארץ החתים ועד-הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם : ה לא-יתיצב איש לפניך כל ימי חייך כאשר הייתי עם-משה אהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך : ו חזק ואמץ כי אתה תנחיל את-העם הזה את-הארץ אשר-נשבעתי לאבותם לתת להם : ז רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל-התורה אשר צוך משה עבדי אל-תסור ממנו ימין ושמאול למען תשכיל בכל אשר תלך : ח לא-ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל-הכתוב בו כי-אז תצליח את-דרכך ואז תשכיל : ט הלוא צויתיך חזק ואמץ אל-תערץ ואל-תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך : י ויצו יהושע את-שטרי העם לאמר : יא עברו בקרב המחנה וצוו את-העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את-הירדן הזה לבוא לרשת אתהארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה : יב ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמר : יג זכור את-הדבר א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית