א ויעל משה מערבת מואב אל-הר נבו ראש הפסגה אשר על-פני ירחו ויראהו יהוה אתכל-הארץ את-הגלעד עד-דן : ב ואת כל-נפתלי ואת-ארץ אפרים ומנשה ואת כל-ארץ יהודה עד הים האחרון : ג ואת-הנגב ואת-הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד-צער : ד ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר : ה וימת שם משה עבד-יהוה בארץ מואב על-פי יהוה : ו ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא-ידע איש את-קברתו עד היום הזה : ז ומשה בן-מאה ועשרים שנה במתו לא-כהתה עינו ולא-נס לחה : ח ויבכו בני ישראל את-משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה : ט ויהושע בן-נון מלא רוח חכמה כי- סמך משה את-ידיו עליו וישמעו אליו בני-ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את-משה : י ולאקם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל-פנים : יא לכל-האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל-עבדיו ולכל-ארצו : יב ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל-ישראל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית