א וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את-בני ישראל לפני מותו : ב ויאמר יהוה ממיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת למו : ג אף חבב עמים כל-קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך : ד תורה צוה-לנו משה מורשה קהלת יעקב : ה ויהי בישרון מלך בהתאמף ראשי עם יחד שבטי ישראל : ו יחי ראובן ואלימת ויהי מתיו מספר : ז וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל-עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה : ח וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נמיתו בממה תריבהו על-מי מריבה : ט האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת-אחיו לא הכיר ואת-בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו : י יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על-מזבחך : יא ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן-יקומון : יב לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל-היום ובין כתפיו שכן : יג וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מחל ומתהום רבצת תחת : יד וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים : טו ומראש הררי-קדם וממגד גבעות עולם : טז וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו : יז בכור שורו הדר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית