א האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי-פי : ב יערף כמטר לקחי תזל כחל אמרתי כשעירם עלי-דשא וכרביבים עלי-עשב : ג כי שם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו : ד הצור תמים פעלו כי כל-דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא : ה שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל : ו הליהוה תגמלו-זאת עם נבל ולא חכם הלוא-הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך : ז זכר ימות עולם בינו שנות דר ודר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך : ח בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל : ט כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו : י ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו : יא כנשר יעיר קנו על-גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על-אברתו : יב יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר : יג ירכבהו על-במתי ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש ממלע ושמן מחלמיש צור : יד חמאת בקר וחלב צאן עם-חלב כרים ואילים בני-בשן ועתודים עם-חלב כליות חחה ודם-ענב תשתה-חמר : טו וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויחש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו : טז יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו : יז יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם : יח ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית