א וילך משה וידבר את-הדברים האלה אל-כל-ישראל : ב ויאמר אלהם בן-מאה ועשרים שנה אנכי היום לא-אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את-הירדן הזה : ג יהוה אלהיך הוא עבר לפניך הוא-ישמיד את-הגוים האלה מלפניך וירשתם יהושע הוא עבר לפניך כאשר דבר יהוה : ד ועשה יהוה להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אתם : ה ונתנם יהוה לפניכם ועשיתם להם ככל-המצוה אשר צויתי אתכם : ו חזקו ואמצו אל-תיראו ואל-תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך : ז ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל-ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את-העם הזה אל-הארץ אשר נשבע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחילנה אותם : ח ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת : ט ויכתב משה את-התורה הזאת ויתנה אל-הכהנים בני לוי הנשאים את-ארון ברית יהוה ואל-כלזקני ישראל : י ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במעד שנת השמחה בחג המכות : יא בבוא כל-ישראל לראות את-פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את-התורה הזאת נגד כל-ישראל באזניהם : יב הקהל את-העם האנשים והנשים והחף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית