א והיה כי-יבאו עליך כל-הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אללבבך בכל-הגוים אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה : ב ושבת עד-יהוה אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר-אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל-לבבך ובכל-נפשך : ג ושב יהוה אלהיך אתשבותך ורחמך ושב וקבצך מכל-העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה : ד אם-יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך : ה והביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך : ו ומל יהוה אלהיך את-לבבך ואתלבב זרעך לאהבה את-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך למען חייך : ז ונתן יהוה אלהיך את כל-האלות האלה על-איביך ועל-שנאיך אשר רדפוך : ח ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה ועשית את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום : ט והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטבה כי ישוב יהוה לשוש עליך לטוב כאשר-שש על-אבתיך : י כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך : יא כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא-נפלאת הוא ממך ולא-רחקה הוא : יב לא בשמים הוא לאמר מי יעלה-לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה : י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית