א ויקרא משה אל-כל-ישראל ויאמר אלהם אתם ראיתם את כל-אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל-עבדיו ולכל-ארצו : ב הממות הגדלת אשר ראו עיניך האתת והמפתים הגדלים ההם : ג ולא-נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה : ד ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא-בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לאבלתה מעל רגלך : ה לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני יהוה אלהיכם : ו ותבאו אל-המקום הזה ויצא סיחן מלך-חשבון ועוג מלך-הבשן לקראתנו למלחמה ונכם : ז ונקח את-ארצם ונתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי : ח ושמרתם את-דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל-אשר תעשון : ט אתם נצבים היום כלכם לפני יהוה אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל : י טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך : יא לעברך בברית יהוה אלהיך ובאלתו אשר יהוה אלהיך כרת עמך היום : יב למען הקים-אתך היום לו לעם והוא יהיה-לך לאלהים כאשר דבר-לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב : יג ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את-הברית הזאת ואת-האלה הזאת : יד כי את-אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני יהוה אלהינו ואת אשר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית