א והיה אם-שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל-גויי הארץ : ב ובאו עליך כל-הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך : ג ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה : ד ברוך פרי-בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך : ה ברוך טנאך ומשארתך : ו ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך : ז יתן יהוה את-איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך : ח יצו יהוה אתך את-הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך : ט יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע-לך כי תשמר את-מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו : י וראו כל-עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך : יא והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך : יב יפתח יהוה לך את-אוצרו החוב את-השמים לתת מטר-ארצך בעתו ולברך את כל-מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה : יג ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למחה כי-תשמע אלמצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות : יד ולא תסור מכל-הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית