א ויצו משה וזקני ישראל את-העם לאמר שמר את-כל-המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום : ב והיה ביום אשר תעברו את-הירדן אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד : ג וכתבת עליהן את-כל-דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי-אבתיך לך : ד והיה בעברכם את-הירדן תקימו את-האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד : ה ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא-תניף עליהם ברזל : ו אבנים שלמות תבנה את-מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך : ז וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך : ח וכתבת עלהאבנים את-כל-דברי התורה הזאת באר היטב : ט וידבר משה והכהנים הלוים אל-כלישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך : י ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את-מצותו ואת-חקיו אשר אנכי מצוך היום : יא ויצו משה את-העם ביום ההוא לאמר : יב אלה יעמדו לברך את-העם על-הר גרזים בעברכם את-הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן : יג ואלה יעמדו על-הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי : יד וענו הלוים ואמרו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית