א כי-יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל-המשפט ושפטום והצדיקו את-הצדיק והרשיעו אתהרשע : ב והיה אם-בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר : ג ארבעים יכנו לא יסיף פן-יסיף להכתו על-אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך : ד לא-תחסם שור בדישו : ה כי-ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין-לו לא-תהיה אשת-המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה : ו והיה הבכור אשר תלד יקום על-שם אחיו המת ולא-ימחה שמו מישראל : ז ואם-לא יחפץ האיש לקחת את-יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל-הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי : ח וקראולו זקני-עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה : ט ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא-יבנה את-בית אחיו : י ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל : יא כי-ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את-אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו : יב וקצתה את-כפה לא תחוס עינך : יג לא-יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה : יד לא-יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה : טו אבן שלמה וצדק יהיה-לך איפה שלמה וצדק יהיהלך למען י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית