א כי-יקח איש אשה ובעלה והיה אם-לא תמצא-חן בעיניו כי-מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו : ב ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש-אחר : ג ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר-לקחה לו לאשה : ד לא-יוכל בעלה הראשון אשר-שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר החמאה כי-תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את-הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה : ה כי-יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא-יעבר עליו לכל-דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את-אשתו אשר-לקח : ו לא-יחבל רחים ורכב כי-נפש הוא חבל : ז כי-ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר-בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך : ח השמר בנגע-הצרעת לשמר מאד ולעשות ככל אשר-יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות : ט זכור את אשר-עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים : י כי-תשה ברעך משאת מאומה לא-תבא אל-ביתו לעבט עבטו : יא בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את-העבוט החוצה : יב ואם-איש עני הוא לא תשכב בעבטו : יג השב תשיב לו את-העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך : יד לא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית