א לא-תראה את-שור אחיך או את-שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך : ב ואם-לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל-תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו : ג וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל-אבדת אחיך אשרתאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם : ד לא-תראה את-חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו : ה לא-יהיה כלי-גבר על-אשה ולא-ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת יהוה אלהיך כל-עשה אלה : ו כי יקרא קן-צפור לפניך בדרך בכל-עץ או עלהארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על-האפרחים או על-הביצים לא-תקח האם עלהבנים : ז שלח תשלח את-האם ואת-הבנים תקח-לך למען ייטב לך והארכת ימים : ח כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא-תשים דמים בביתך כי-יפל הנפל ממנו : ט לאתזרע כרמך כלאים פן-תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם : י לא-תחרש בשורובחמר יחדו : יא לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו : יב גדלים תעשה-לך על-ארבע כנפות כסותך אשר תכמה-בה : יג כי-יקח איש אשה ובא אליה ושנאה : יד ושם לה עלילת דברים והוצא עליה שם רע ואמר את-האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא-מצאתי לה בתולים : טו ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את-בתולי הנע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית