א כי-ימצא חלל באדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה נפל בשדה לא נודע מי הכהו : ב ויצאו זקניך ושפטיך ומדדו אל-הערים אשר סביבת החלל : ג והיה העיר הקרבה אל-החלל ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר אשר לא-עבד בה אשר לא-משכה בעל : ד והורדו זקני העיר ההוא את-העגלה אל-נחל איתן אשר לא-יעבד בו ולא יזרע וערפו-שם את-העגלה בנחל : ה ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר יהוה אלהיך לשרתו ולברך בשם יהוה ועלפיהם יהיה כל-ריב וכל-נגע : ו וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל-החלל ירחצו את-ידיהם על-העגלה הערופה בנחל : ז וענו ואמרו ידינו לא שפכו את-הדם הזה ועינינו לא ראו : ח כפר לעמך ישראל אשר-פדית יהוה ואל-תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם : ט ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי-תעשה הישר בעיני יהוה : י כי-תצא למלחמה עלאיביך ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו : יא וראית בשביה אשת יפת-תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה : יב והבאתה אל-תוך ביתך וגלחה את-ראשה ועשתה את-צפרניה : יג והסירה את-שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את-אביה ואת-אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה : יד והיה אם-לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא-תמכרנה בכסף לא-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית