א לא-יהיה לכהנים הלוים כל-שבט לוי חלק ונחלה עם-ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון : ב ונחלה לא-יהיה-לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר-לו : ג וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם-שור אם-שה ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה : ד ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן-לו : ה כי בו בחר יהוה אלהיך מכל- שבטיך לעמד לשרת בשם-יהוה הוא ובניו כל-הימים : ו וכי-יבא הלוי מאחד שעריך מכלישראל אשר-הוא גר שם ובא בכל-אות נפשו אל-המקום אשר-יבחר יהוה : ז ושרת בשם יהוה אלהיו ככל-אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה : ח חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על-האבות : ט כי אתה בא אל-הארץ אשר-יהוה אלהיך נתן לך לא-תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם : י לא-ימצא בך מעביר בנו-ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף : יא וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל-המתים : יב כי-תועבת יהוה כל-עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מוריש אותם מפניך : יג תמים תהיה עם יהוה אלהיך : יד כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל-מעננים ואל-קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך : טו נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון : טז ככל אשר-שאלת מעם יהוה א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית