א שמור את-חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה : ב וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר יהוה לשכן שמו שם : ג לא-תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל-עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את-יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך : ד ולא-יראה לך שאר בכלגבלך שבעת ימים ולא-ילין מן-הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר : ה לא תוכל לזבח את-הפסח באחד שעריך אשר-יהוה אלהיך נתן לך : ו כי אם-אל-המקום אשר-יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם תזבח את-הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים : ז ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך : ח ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך לא תעשה מלאכה : ט שבעה שבעת תספר-לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות : י ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך ממת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך : יא ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם : יב וזכרת כי-עבד היית במצרים ושמרת ועשית את-החקים האלה : יג חג המכת תעשה לך ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית