א בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא-תשימו קרחה בין עיניכם למת : ב כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על-פני האדמה : ג לא תאכל כל-תועבה : ד זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים : ה איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר : ו וכל-בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו : ז אך את-זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את-הגמל ואת-הארנבת ואת-השפן כי-מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם : ח ואת-החזיר כי-מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו : ט את-זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר-לו סנפיר וקשקשת תאכלו : י וכל אשר אין-לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם : יא כל-צפור טהרה תאכלו : יב וזה אשר לא-תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה : יג והראה ואת-האיה והדיה למינה : יד ואת כל-ערב למינו : טו ואת בת היענה ואת-התחמס ואת-השחף ואת-הנץ למינהו : טז את-הכוס ואת-הינשוף והתנשמת : יז והקאת ואת-הרחמה ואת-השלך : יח והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף : יט וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו : כ כל-עוף טהור תאכלו : כא לא-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית