א את כל-הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא-תסף עליו ולא תגרע ממנו : ב כי-יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת : ג ובא האות והמופת אשר-דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא-ידעתם ונעבדם : ד לא תשמע אל-דברי הנביא ההוא או אל-חולם החלום ההוא כי מנמה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את-יהוה אלהיכם בכל-לבבכם ובכל-נפשכם : ה אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת-מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון : ו והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר-סרה על-יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן-הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך : ז כי יסיתך אחיך בן-אמך או-בנך או-בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך במתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך : ח מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרבים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד-קצה הארץ : ט לאתאבה לו ולא תשמע אליו ולא-תחוס עינך עליו ולא-תחמל ולא-תכמה עליו : י כי הרג תהרגנו ידך תהיה-בו בראשונה להמיתו ויד כל-העם באחרנה : יא וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית