א בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל-לך שני-לוחת אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ : ב ואכתב על-הלחת את-הדברים אשר היו על-הלחת הראשנים אשר שברת ושמתם בארון : ג ואעש ארון עצי שחים ואפסל שני-לחת אבנים כראשנים ואעל ההרה ושני הלחת בידי : ד ויכתב על-הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי : ה ואפן וארד מן-ההר ואשם אתהלחת בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה : ו ובני ישראל נסעו מבארת בני-יעקן מוסרה שם מת אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו : ז משם נסעו הגדגדה ומן-הגדגדה יטבתה ארץ נחלי מים : ח בעת ההוא הבדיל יהוה את-שבט הלוי לשאת את-ארון ברית- יהוה לעמד לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה : ט על-כן לא-היה ללוי חלק ונחלה עם-אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר יהוה אלהיך לו : י ואנכי עמדתי בהר כימים הראשנים ארבעים יום וארבעים לילה וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא לא-אבה יהוה השחיתך : יא ויאמר יהוה אלי קום לך לממע לפני העם ויבאו ויירשו את-הארץ אשרנשבעתי לאבתם לתת להם : יב ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם-ליראה את-יהוה אלהיך ללכת בכל-דרכיו ולאה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית