א כל-המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את-הארץ אשר-נשבע יהוה לאבתיכם : ב וזכרת את-כל-הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנמתך לדעת את-אשר בלבבך התשמר מצותיו אםלא : ג ויענך וירעבך ויאכלך את-המן אשר לא-ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על-הלחם לבדו יחיה האדם כי על-כל-מוצא פי-יהוה יחיה האדם : ד שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה : ה וידעת עם-לבבך כי כאשר יימר איש את-בנו יהוה אלהיך מימרך : ו ושמרת את-מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו : ז כי יהוה אלהיך מביאך אל-ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר : ח ארץ חחה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ-זית שמן ודבש : ט ארץ אשר לא במסכנת תאכלבה לחם לא-תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת : י ואכלת ושבעת וברכת את-יהוה אלהיך על-הארץ החבה אשר נתן-לך : יא השמר לך פן-תשכח את-יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום : יב פן-תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת : יג ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה-לך וכל אשר-לך ירבה : יד ורם לבבך ושכחת את-יהוה א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית