א כי יביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה ונשל גוים-רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצומים ממך : ב ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא-תכרת להם ברית ולא תחנם : ג ולא תתחתן בם בתך לא-תתן לבנו ובתו לא-תקח לבנך : ד כי-יסיר את-בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף-יהוה בכם והשמידך מהר : ה כי אם-כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש : ו כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך בך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על-פני האדמה : ז לא מרבכם מכל-העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי-אתם המעט מכל-העמים : ח כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את-השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך-מצרים : ט וידעת כי-יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו לאלף דור : י ומשלם לשנאיו אלפניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל-פניו ישלם-לו : יא ושמרת את-המצוה ואת-החקים ואתהמשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשתם : יב והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר יהוה אלהיך לך...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית